Inläsning av produkter pågår

Regler

Användningsregler för Parmar24 webbplats

1. Allmänna bestämmelser
a) E-butik Parmar24 som finns under www.Parmar24.se webbadress drivs av bolaget med begränsat ansvar: Segregatory24 med säte i Cedry Wielkie, adress: ul. M. Płażyńskiego 6, 83-020 Cedry Wielkie, Polen som identifieras med polskt skatteidentifieringsnummer NIP: PL604-02-15-218 och företags statistiknummer REGON: 384632751, och som finns registrerat hos Sąd Rejonowy (Distriktsrätt, motsvarar tingsrätt) Gdańsk – Północ i Gdańsk, Sjunde näringsavdelning för nationella domstolsregistret KRS med nummer 0000808911, med startkapital på 50 000,00 PLN, nedan kallat för Segregatory24.
b) Dessa Användningsregler för www.Parmar24.se webbplats gäller för alla transaktioner som sker via e-butiken. Att placera en order på www.Parmar24.se e-butiken är lika med att godkänna dessa Användningsregler.
c) Segregatory24 förbehåller rätt att ställa in tjänsten eller avstå från att utföra tjänsten om e-butikens kund bryter mot dessa Användningsregler.

2. Att ingå avtal
Produktens presentation på e-butiken inte får anses som juridiskt bindande offert utan endast som ett förslag till att lämna en förfrågan. Kunden ingår ett juridiskt bindande avtal om beställning av varor som anges på beställningssidan genom att klicka på knappen "Jag beställer". Avtalet ingås när Segregatory24 bekräftar att orden har placerats genom att skicka en e-post med orderbekräftelse av leveransvillkor, vilket sker omedelbart efter att en order har placerats. Segregatory24 har 14 dagar sedan tryckuppgifter har inkommit för att utföra order och överföra den till leveransen om Segregatory24 inte anger en annan tid i orderbekräftelse.
Om Segregatory24 skickar en orderbekräftelse med andra leveransvillkor än vad som anges i kundens erbjudande, vilket framgår av situationer som anges nedan i punkt 3 bokstav c och d i Användningsreglerna, ska avtalet ingås enligt villkor nämnda i orderbekräftelsen som Segregatory24 har skickat om kunden inte omedelbart vägrar att ingå ett avtal enligt leveransvillkor som anges i orderbekräftelsen.

3. Betalningar
a) Produktpris som anges på Parmar24 webbplatsen är inklusive 0 % moms.
b) Kunden står dessutom för förpacknings- och leveranskostnader.
c) Förpacknings- och leveranskostnader ska läggas till slutpriset och är inklusive 0 % moms. Uppgifter om leveranskostnader finns under "Leverans" avsnitt, i korg-systemet och på sidan med beställningen. I fall produkten levereras till länder som inte är EU-medlemsstater kan eventuella extra tullavgifter förekomma enligt lämpliga lagar och föreskrifter.
d) Segregatory24 har rätt att belasta kunden med större kostnader i fall det gäller snabbleverans och särskilt i fall leveransen innebär helgarbetstid och större fraktkostnader. Slutpriset och alla förpacknings- och leveranskostnader anges av Segregatory24 i orderbekräftelse.

4. Orderutförande / kundgodkännande
a) Segregatory24 utför order enligt tryckuppgifter som kunden har skickat om parterna inte överenskommer om annat i skrift (med e-post).
b) Segregatory24 har ingen plikt att kontrollera de uppgifter som kunden har skickat om det inte gäller sådana självklara frågor t.ex. data som inte kan hanteras eller är oläsbara samt i fall parterna har tydligt kommit överens om sådan kontroll. Kunden förpliktas att använda sig av de nyaste versionerna av dataprogram som skyddar mot datavirus vid överförande av data. Kunden ansvarar för att säkra sina uppgifter. Segregatory24 har rätt att kopiera data.

5. Leveranstider
a) Segregatory24 utför order så snart som möjligt dock inte senare än inom en månad. Utförandetiden börjar löpa bara när alla frågor kring order har fullständigt förklarats och kunden har godkänt uppgifter skickade av Segregatory24.
b) I fall Segregatory24 blir försenad med att utföra en order godkänner kunden att leveranstiden skjuts upp med nästa två veckor. Segregatory24 förpliktas att meddela kunden om uppskjuten leveranstid innan den ursprungliga tiden löper ut.
c) Om Segregatory24 eller en annan part inte kan utföra ordern kan Segregatory24 frångå avtalet. Kunden får då ingen rätt till ersättning.

6. Frakt
a) Varan levereras till en adress i Sverige som kunden har uppgett och på kundens bekostnad av ett transportbolag som Segregatory24 väljer.

7. Betalning
a) Kunden förpliktas att betala hela prissumman i förhand inom tid som anges av Segregatory24 i orderbekräftelse. Alla möjliga betalningsmetoder anges i korg-systemet.
b) I fall kunden är en företagare tillämpar Segregatory24 en möjlighet för senare betalningsdatum om kunden ansöker om detta. Segregatory24 godkänner order med senare betalningsdatum efter analys av kundens kapitaltäckning och trovärdighet och meddelar kunden sitt beslut i orderbekräftelse.
c) Det är förbjudet att överlåta kundens fordringar gentemot Segregatory24 till andra parter.

8. Orderutförande
Order utförs enligt allmänna tekniska lösningar med tolerans till tekniska förhållanden i samband med material och dess bearbetningsmetod, om parterna inte kommer överens om några utförandestandarder. Om kunden inte åberopar några anvisningar när det gäller utförande av en order innebär det att hen godkänner de tekniska villkoren som Segregatory24 tillämpas.

9. Ansvar
a) Segregatory24 ansvarar för konsumentvaror som inte stämmer överens med avtalet enligt lagen om särskilda konsumentförsäljning och förändringar i civilbalken avseende kunder som är en konsument.
b) Kunder som är en konsument har rätt att frångå avtalet inom 14 dagar sedan hen får orderbekräftelse genom att lämna en viljeförklaring om att hen frångår avtalet i skrift (med brev, fax, e-post) som skickas till följande adress:
Segregatory24 Sp. z o.o.
ul. M. Płażyńskiego 6
83-020 Cedry Wielkie, Polen
e-post: hello@parmar24.se
hemsida: www.Parmar24.se

Det räcker med att skicka förklaringen till den ovan nämnda adressen inom tidsfristen för att anse den som gällande. I fall kunden frångår avtalet anser man att parterna aldrig ingick något avtal och kunden som är en konsument blir fri från alla åtaganden. Mallen med viljeförklaring om att frångå avtalet finns som bilagan till dessa regler. Segregatory24 garanterar att hela produktpriset ska överföras på bankkonto som kunden anger i sin viljeförklaring. Ersättningen gäller dock inte leveranskostnader som inte kan returneras.
c) Kund som är en konsument har ingen rätt att frångå avtalet om order gäller varor med individuella egenskaper som kunden redan har angett och särskilt när det gäller tryck på de beställda varorna enligt kundens uppgifter, enligt artikel 10 st. 3 punkt 4 i lagen om skydd av några konsumenträttigheter och ansvar för skador orsakade av farliga varor.
d) Kund som är en konsument och utnyttjar sin rätt att frångå avtalet förpliktas att returnera de redan levererade varorna inom 14 dagar sedan hen lämnade sin viljeförklaring om att frångå avtalet tillsammans med inköpsbevis (ett kvitto eller en faktura). Varorna anses som returnerade endast om de inte bär tecken på slitage, är fullständiga och fabriksförpackade och i samma skikt som vid leveransen. Om något av de ovan nämnda villkoren inte uppfylls ska företaget vägra att ta emot varan. Kunden står för returneringskostnader.

10. Personuppgifter, integritet och skydd
Segregatory24 betraktar hantering av dina personuppgifter med allvar och följer sin integritetspolicy som ingår i dessa regler. Kunden godkänner vår integritetspolicy genom att placera en order i e-butiken.

11. Patent/upphovsrätt/varumärken
a) Kunden måste ha äganderätt till att kopiera och reproducera data hen skickar. Kunden tar ensamt ansvar om utförande av en order bryter mot tredje personers rättigheter, särskilt om detta gäller upphovsrätt, rätt till ett varumärke, patenträtt och liknande. Kunden befriar dessutom Segregatory24 från något som helst ansvar för tredje personers anspråk i samband med brott mot de ovan nämnda rätterna och blir ensamt ansvarig för dessa.
b) Kunden förpliktas att inte utnyttja bilder eller texter med innehåll som bryter mot aktuella lagar eller tredje personers rättigheter. I fall kunden bryter mot lagen har Segregatory24 rätt att avstå från att utföra order.
c) Upphovsrätt, inklusive alla material och deras layout på www.Parmar24.se är skyddade enligt lagen och Segregatory24 har den intellektuella äganderätten till dessa. Det är förbjudet att kopiera dem i kommersiella syften, distribuera, modifiera eller offentliggöra utan Segregatory24s skriftliga godkännande. Några delar av webbplatsen ägs av tredje parter och skyddas av deras upphovsrätt.

13. Avskiljbart kontrakt
Om en bestämmelse i dessa regler eller en annan bestämmelse inom andra överenskommelser är eller blir ogiltig, innebär detta inte att alla andra bestämmelser eller överenskommelser är eller blir ogiltiga. Sådan bestämmelse ska ersättas med en annan med ett nytt innehåll som liknar den ogiltiga bestämmelsens innehåll när det gäller syfte och formulering.

13. Tillämpad lagstiftning
På alla rättsliga förhållanden som blir en följd av att en kund placerar en order hos Segregatory24 tillämpas den polska lagstiftningen. Inga bestämmelser från Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor får tillämpas. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor av den 11 april 1980 (CISG) gäller inte.

14. Slutbestämmelser
a) Segregatory24 tar inget ansvar för uppehåll i tillgång till e-butiken som sker av tekniska skäl (i samband med underhåll, besiktning, utbyte av utrustning etc.) eller av andra anledningar som bolaget inte råder över.
b) Segregatory24 gör allt för att produkters beskrivning och bilder motsvarar verkligheten. Bolaget förbehåller dock rätten till misstag vilka inte får ligga grund till några ersättningskrav.
c) Dessa regler träder i kraft den dag de publicerades på e-butikens hemsida www.Parmar24.se och gäller på obestämd tid.
d) Segregatory24 förbehåller rätt att ändra dessa regler och kunden förklarar att hen ska ta läsa de uppdaterade reglerna varje gång hen placerar en order.
e) Parterna förklarar att den plats där tjänsten utförs är Segregatory24s säte (Cedry Wielkie, Polen).